elearning.sk elektronické vzdelávanie

online vzdelávanie

 
Implementácia eLearningu do procesu vzdelávania prináša nové možnosti a výzvy.

Tlaku na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu vo firemnom prostredí a meniace sa požiadavky na podchytenie kľúčového firemného know-how sa eLearning dokáže prispôsobiť jednoducho a efektívne.

Organizácia vzdelávania

Vzdelávanie ako také prináša rozvoj organizácie v podobe zvyšovania kvality pracovnej sily, zvládnutia know-how a celkovej všeobecnej úrovne informovanosti na všetkých stupňoch riadenia či výroby a poskytovania služieb každej organizácie. Potreba vzdelávať pracovníkov znamenala rozvoj odvetví zaoberajúcich sa touto činnosťou a zavedením štandardných foriem organizácie školení, kurzov, seminárov za účelom vzdelávania. Elektronické vzdelávanie zo sebou prinieslo nové možnosti operatívne reagovať na zmeny vyžadujúce si preškolenie zamestnancov - informovať o tom všetkých kompetentných, zaškoliť ich a relevantne otestovať. Zorganizovať školenie štandardnou formou a vo vhodný termín pre väčšiu skupinu ľudí, všetkých ich skoordinovať a v daný čas popri ich návale pracovných povinností udržať vo vzdelávacom tempe je často zložité a nie najjednoduchšie. Práve eLearning umožňuje zavedenie individuálneho prístupu k vzdelávaniu a zjednodušenie organizácie vzdelávania. Pracovník sa tak môže vzdelávať v čase, ktorý mu najviac vyhovuje, jeho vlastným tempom a v pohodlí či prostredí ktoré znamená lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky. Elearningové systémy však nemusia byť hlavným vzdelávacím nástrojom, pokiaľ je osvedčená a úspešná štandardná forma. Elektronické vzdelávanie sa tak môže stať doplnkovým nástrojom resp. archívom školení pre tých, ktorí sa chcú k učebnej látke vrátiť a učivo si zopakovať. V takýchto prípadoch kombinovaného vzdelávania sa eLearningový systém využíva aj na záverečné testovanie.

Tvorba kurzov a testov

Elementárnym prvkom elektronického vzdelávacieho systému je kurz ako taký, so svojou nadefinovanou štruktúrou v kapitolách a patričnou navigáciou. Tieto kurzy je možné do systému dopĺňať na úrovni administrácie aj manažérom vzdelávania a centrálne tak vytvárať vzdelávací koncept. Kurz môže obsahovať teoretické neobmedzené množstvo dát, kontrolné otázky, testy a nakoniec aj certifikát o úspešnom absolvovaní. Vytvoriť kurz znamená zadefinovať jeho obsah prehľadne štruktúrovaný na podkapitoly, vyčleniť okruh osôb, či celých oddelení, ktoré sú povinné sa s témou oboznámiť, vytvoriť časový harmonogram pre oboznámenie sa s látkou a deadline pre vykonanie skúšky. Každý kurz môže a zrejme bude len jedným zo súčastí sústavy predpísaných kurzov a ich nadväzností nazývaných „learning path“. Táto slúži na komplexné vyškolenie niektorého typu pracovníka a zvládnutie celého vzdelávacieho procesu pre jeho pracovnú pozíciu. Štandardizované systémy obsahujú možnosti tieto kurzy a testy jednoducho importovať, čo uľahčuje prácu pokiaľ kurzy pripravuje externá spoločnosť.

Multimedialita

Výhodou elektronického vzdelávania je aj jeho multimedialita, ktorá zvyšuje potenciál pre rýchlejšie osvojenie si učebnej látky. Videoukážky z výrobného procesu, príhovory riadiacich pracovníkov, audiozáznamy z prednášok, či kurzov ako archív, flashové animácie ilustrujúce učebnú látku sú len malým príkladom možností kreativity “firemných pedagógov - tútorov“ postúpiť učivo čo najzaujímavejšie a znamenajú zvýšené zmyslové vnímanie pre zvládnutie osnov firemného know-how. Multimédia si však vyžadujú zvýšené nároky na ich tvorbu a spracovanie, čo sa prejaví aj na cene riešenia, resp. nákladoch na spracovanie obsahu kurzu.

Kontrola procesu vzdelávania a reporting

Relevantným výstupom procesu vzdelávania je úspešné osvojenie si učebnej látky obvykle vyjadrenej percentuálne alebo minimálnym počtom bodov pre absolvovanie záverečného testu alebo skúšky. Merať úroveň znalostí štandardnou formou je organizačne náročné a pre vzdelávajúceho často aj stresujúce. eLearning ponúka okamžité číselné výstupy testu, informácie o úspešnosti, počte nesprávne zodpovedaných otázok, možnosti na zopakovanie si učiva a opakované vykonanie testov bez dodatočných časových nákladov pre organizátora školení. Z týchto výstupov vedia systémy poskytnúť manažérom vzdelávania okamžitý prehľad o aktuálnom stave vzdelávania, počte preškolených osôb, neúspešných absolventoch, zoznamy osôb, ktoré testy nestihli a podľa toho manažovať svoju ďalšiu prácu pri vzdelávaní zamestnancov organizácie.

Zavedenie eLearningového systému

Rozhodnutie zaviesť eLearning ako nástroj vzdelávania do vnútropodnikových procesov znamená v prvom rade spomínané špecifikovanie požiadaviek, ktoré slúžia ako podklady pri výbere dodávateľa takéhoto systému. Ide o zodpovedanie otázok, kde a ako bude prevádzkovaný takýto systém, jeho technické požiadavky a platformy, bezpečnosť prevádzky, či bude systém dostupný iba z vnútropodnikovej siete, kritický počet užívateľov systému, či osoby zodpovedné za vzdelávanie. Práve títo manažéri vzdelávania hrajú dôležitú rolu pri procese úspešnej implementácie eLearningového systému. Náklady na zavedenie elektronického vzdelávania si je vhodné prerátať a porovnať s bežnou organizáciou vzdelávania. Kým elektronické vzdelávanie umožňuje ďalších a nových pracovníkov preškoliť na už pripravenom elektronickom kurze pri minimálnom časovom náklade (teoreticky sa vyžaduje len minútové priradenie povinnosti absolvovať kurz pre užívateľa a informovať ho mailom), pri štandardnom školení je potrebné zakaždým minimálne zabezpečiť miestnosť, objednať (zaplatiť) lektorov. Z dlhodobého hľadiska je preto elektronické vzdelávanie lacnejšou alternatívou. Správne využité kľúčové prvky eLearningu a modernizácia systému vzdelávania je základom pre rozvoj kvalifikácie pracovnej sily každej organizácie na všetkých jej stupňoch. eLearning prináša informačný rozvoj organizácie a drží krok s jej napredovaním. Znamená jednoducho vzdelávanie budúcnosti.